Νέο έργο της Datamed για το Υπουργείο Υγείας – Datamed και Διαλειτουργικότητα

Η Datamed, στα πλαίσια του έργου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα, e-Gov Now» ανέλαβε για το Υπουργείο Υγείας την υλοποίηση, εγκατάσταση, δοκιμή και τεχνική υποστήριξη λογισμικού μεταφοράς δεδομένων (DataSets) για τα Νοσοκομεία ευθύνης της στην 6η Υγειονομική Περιφέρειας.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η διασύνδεση των Πληροφορικών Συστημάτων της Datamed με το Business Intelligence του Υπουργείου Υγείας. Τα δεδομένα προέρχονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων και μεταφέρονται μέσω ειδικού λογισμικού στον κόμβο συλλογής και επεξεργασίας του e-Gov Now που εξυπηρετεί το εκάστοτε νοσοκομείο. Ο κόμβος θα λειτουργεί διακριτά από τις μηχανές, φυσικές ή εικονικές, στις οποίες θα είναι εγκατεστημένο το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου και στις οποίες το λογισμικό θα έχει άμεση πρόσβαση μέσω δικτύου.
Στο πλαίσιο της σύμβασης η Datamed θα υλοποιήσει λογισμικό μεταφοράς δεδομένων πληθύσμωσης για Data Sets που αφορούν στα Στοιχεία Ασθενή, Στοιχεία Αποθήκης, Στοιχεία Οικονομικής Διαχείρισης και Στοιχεία Προγραμματισμού Ραντεβού. Η μεταφορά δεδομένων από το λογισμικό της Datamed θα γίνεται με χρονοπρογραμματισμό, ο οποίος θα είναι διαφορετικός για κάθε νοσοκομείο και κάθε Data Set

Η Datamed παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη και σύνδεση διαλειτουργικών εφαρμογών υγείας.  Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, ως διαλειτουργικότητα ορίζεται η ικανότητα διάσπαρτων και ανόμοιων οργανισμών να επικοινωνούν με στόχο την επίτευξη αμοιβαία ωφέλιμων και συμφωνημένων κοινών στόχων, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, μέσα από επιχειρησιακές διαδικασίες που υποστηρίζουν και μέσω της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των αντίστοιχων συστημάτων πληροφορικής. Η Datamed θέτει ψηλά τον πήχη της διαλείτουργικότητας Πληροφοριακών Συστημάτων και για το λόγο αυτό βοηθά τους πελάτες της σε θέματα διαλειτουργικότητας βάσει προτύπων, ώστε να επιτυγχάνονται διαχρονικές λύσεις με επίκεντρο την υγειονομική περίθαλψη των ασθενών, ελαχιστοποιώντας την πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστημάτων. Τα Πληροφοριακά Συστήματα απαιτούν μεγάλη διαχειριστική ευελιξία από την πλευρά των Φορέων στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται, μεταβιβάζουν, κοινοποιούν και ανταλλάσουν την πληροφορία. Όλα τα συστήματα της Datamed σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επικοινωνούν με ενιαίο, ομοιόμορφο τρόπο μεταξύ τους.
 

                                       


Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο τμήμα των έργων που έχει υλοποιήσει η εταιρία είχε ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη διαλειτουργικότητα πληροφοριακών ετερογενών συστημάτων με τη χρήση διεθνών προτύπων και πρωτοκόλλων.