Βασικοί Δείκτες Απόδοσης των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ μετά από την Προσαρμογή τους στο Κλινικό Έργο

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ1, Χ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ2, Α. ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ1, Ε. ΘΗΡΑΙΟΣ3

1
Datamed Α.Ε.
2Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3Ιατρική Εταιρεία Αθηνών


Περίληψη

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη εξετάζει κατά πόσο οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPI's) των νοσοκομείων του ΕΣΥ μεταβάλλονται, όταν γίνεται προσαρμογή στο κλινικό τους έργο, κάνοντας χρήση δεδομένων ΚΕΝ.

Υλικό - Μέθοδος: Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν οικονομικά (ετήσιες δαπάνες και δαπάνες σε βασικές κατηγορίες) και λειτουργικά στοιχεία (αριθμός νοσηλευομένων ασθενών και ημέρες νοσηλείας) των νοσοκομείων, όπως αυτά καταγράφονται στη διαδικτυακή εφαρμογή ESY.net. Η μελέτη υπολογίζει τέσσερις (4) Βασικούς Δείκτες Απόδοσης: το μέσο κόστος ανά ασθενή και ανά ημέρα νοσηλείας, τη μέση φαρμακευτική δαπάνη και τη μέση δαπάνη αντιδραστηρίων ανά ασθενή. Για κάθε νοσοκομείο υπολογίστηκε ένας δείκτης βαρύτητας περιστατικών, ως ο σταθμισμένος μέσος των ΚΕΝ που καταγράφηκαν για το 2013, με βάση τη σχετική βαρύτητα των επιμέρους περιστατικών. Με χρήση αυτού του δείκτη έγινε η προσαρμογή των KPI's στο κλινικό έργο των μονάδων.

Αποτελέσματα: Τα ευρήματα της μελέτης φανερώνουν σημαντικές μεταβολές, τόσο σε ποσοστό, όσο και στη σχετική κατάταξη των νοσοκομείων σε περισσότερο και λιγότερο αποδοτικά, συγκρινόμενα και με τις αντίστοιχες παρουσιάσεις του Υπουργείου Υγείας. Οι σημαντικότερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στα αντικαρκινικά νοσοκομεία και στα καρδιοχειρουργικά κέντρα, αλλά και σε ορισμένα γενικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, που βελτίωσαν τους δείκτες τους. Αντίθετα, μικρά και απομακρυσμένα νοσοκομεία - κέντρα υγείας, αλλά και επαρχιακά νοσοκομεία παρουσίασαν κατά βάση, χειρότερα αποτελέσματα μετά την προσαρμογή των δεικτών.Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται οι μεταβολές για κάποιους δείκτες στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες.

Συμπεράσματα: Η μελέτη συμπεραίνει ότι η χρήση των Βασικών Δεικτών Απόδοσης για την αξιολόγηση των νοσοκομείων, όπως αυτή πραγματοποιείται από το Υπουργείο Υγείας, πρέπει να βελτιωθεί, και να λαμβάνει υπόψη το κλινικό έργο των μονάδων υγείας, ώστε να έχουμε δικαιότερη αξιολόγηση.


“10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας. Δεκέμβριος, 2014”