Συγκριτική Αξιολόγηση Νοσοκομείων με τη Χρήση Βασικών Δεικτών Απόδοσης

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ1, Χ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ2, Α. ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ1, Ε. ΘΗΡΑΙΟΣ3

1Datamed Α.Ε.
2Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3Ιατρική Εταιρεία Αθηνών


Περίληψη

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη εξετάζει τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPI's) των νοσοκομείων του ΕΣΥ ανά μέγεθος νοσοκομείου, ύστερα από την προσαρμγογή τους στο κλινικό τους έργο, κάνοντας χρήση δεδομένων ΚΕΝ.

Υλικό - Μέθοδος: Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν οικονομικά (ετήσιες δαπάνες και δαπάνες σε βασικές κατηγορίες) και λειτουργικά στοιχεία (αριθμός νοσηλευομένων ασθενών και ημέρες νοσηλείας) των νοσοκομείων, όπως αυτά καταγράφονται στη διαδικτυακή εφαρμογή ESY.net. Η μελέτη υπολογίζει το μέσο κόστος ανά ασθενή. Για κάθε νοσοκομείο υπολογίστηκε ένας δείκτης βαρύτητας περιστατικών, ως ο σταθμισμένος μέσος των ΚΕΝ που καταγράφηκαν για το 2013, με βάση τη σχετική βαρύτητα των επιμέρους περιστατικών. Με χρήση αυτού του δείκτη έγινε η προσαρμογή των KPI's στο κλινικό έργο των μονάδων.

Αποτελέσματα: Τα ευρήματα της μελέτης φανερώνουν σημαντικές μεταβολές, τόσο σε ποσοστό, όσο και στη σχετική κατάταξη των νοσοκομείων σε περισσότερο και λιγότερο αποδοτικά, συγκρινόμενα και με τις αντίστοιχες παρουσιάσεις του Υπουργείου Υγείας. Κατά βάση, μικρά και απομακρυσμένα νοσοκομεία, αλλά και επαρχιακά νοσοκομεία παρουσίασαν χειρότερα αποτελέσματα μετά την προσαρμογή των δεικτών, με ιδιαιτέρως χαμηλούς δείκτες αποδοτικότητας στην πλειοψηφία τους. Από την άλλη, μεγάλα αστικά γενικά νοσοκομεία, αντικαρκινικά και καρδιοχειρουργικά κέντρα, βελτίωσαν τους δείκτες τους, παρουσιάζοντας αισθητά υψηλότερα αποτελέσματα. Η διαφορά αυτή στην απόδοση δεν είχε προηγουμένως εντοπιστεί από τις αντίστοιχες μελέτες του Υπουργείου Υγείας. Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται οι μεταβολές για το μέσο κόστος ανά ασθενή, πριν και μετα την προσαρμογή, για επαρχιακά νοσοκομεία, καθώς και για μεγαλύτερα αστικά νοσοκομεία.
 
Συμπεράσματα: Η μελέτη συμπεραίνει ότι η προσαρμογή των Βασικών Δεικτών Απόδοσης στο κλινικό έργο των μονάδων για την αξιολόγηση των νοσοκομείων, παρέχει αισθητές διαφορές σε σχέση με τις ως τώρα εκτιμήσεις του Υπουργείου, ενώ εντοπίζεται συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης των μονάδων και του μεγέθους τους. Η χρήση των Βασικών Δεικτών Απόδοσης για την αξιολόγηση των νοσοκομείων, όπως αυτή πραγματοποιείται από το Υπουργείο Υγείας, πρέπει να βελτιωθεί, και να λαμβάνει υπόψη το κλινικό έργο των μονάδων υγείας, ώστε να έχουμε δικαιότερη αξιολόγηση.  “41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Ιούνιος, 2015”