Στατιστικοί Δείκτες Απόδοσης του Ωνασείου Κ. Κ. με τη Χρήση του Qlikview

Α. ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ1, Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ2, Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ1, Χ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ3 & Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ1

1Datamed Α.Ε., Αθήνα
2Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
3Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Περίληψη

Σκοπός: Σκοπός του έργου ήταν η υλοποίηση Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPI's) του νοσοκομείου με τη χρήση του ΠΣ Επιχειρηματικής Ευφυΐας Qlikview, ώστε να είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, από χρήστες κλειδιά του νοσοκομείου.

Υλικό-Μέθοδος: Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν οικονομικά – κλινικά και λειτουργικά στοιχεία του νοσοκομείου, όπως αυτά καταγράφονται στα πληροφοριακά συστήματά του (HIS, LIS, ERP, HRM). Για το παρόν έργο υλοποιήθηκαν στατιστικές αναφορές που αφορούν στο Γραφείο Κίνησης (ισοζύγιο εισερχομένων, πληρότητα κλινών, κατάσταση αναμενόμενων νοσηλειών), στο Φαρμακείο (αναλώσεις φαρμάκων, συγκριτική κατάσταση δαπανών φαρμάκων ανά κλινική ανά έτος, αναλογίες αναλώσεων πρωτοτύπων-γεονοσήμων, κ.λ.π.), στο Λογιστήριο (ισοζύγιο πελατών, προμηθευτών, αποθήκης, χρηματοοικονομικές αναφορές), στις κλινικές (θνησιμότητα, θνητότητα 30 ημερών, καταστάσεις νοσηλειών, κατάσταση επανεισαγωγών στη ΜΕΘ, νοσηλείες ανά ηλικία και τύπο περιστατικών), στη Διοίκηση (πληρότητες ορόφων, κλινικών και κλίνης, χρόνοι αναμονής, δείκτες ESY.net, δείκτες χρησιμοποίησης πόρων, διάστημα εναλλαγής κλινών). Η σύνδεση των αναφορών με τα δεδομένα έγινε μεσω τυποποιημένων διασυνδέσεων στις Βάσεις Δεδομένων των Π.Σ. του Νοσοκομείου από εργαλεία του QlikView.

Αποτελέσματα: Η υλοποίηση του παρόντος έργου κατέστησε δυνατή την εύκολη και δομημένη πρόσβαση από το προσωπικό σε στατιστικές αναφορές, οι οποίες έπαψαν να είναι στατικές και δόθηκε στο χρήστη η δυνατότητα για δυναμική επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον, έγινε δυνατή η γρήγορη και άμεση πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων, αξιοποιώντας με αυτό τον τρόπο την πληροφορία που υπήρχε στα Π.Σ. του Νοσοκομείου από το 1993. Ενδεικτικά, υπάρχουν δείκτες με υπερ-δεκαετή απεικόνιση δεδομένων από το 2000 μέχρι σήμερα.

Συμπεράσματα: Η υλοποίηση του έργου, αξιοποιώντας πρωτοποριακές μεθόδους επεξεργασίας big data που προσφέρονται από το QlikView, συνέβαλλε σημαντικά στη βελτιστοποίηση της χάραξης στρατηγικών για τη βελτίωση οικονομικών και διοικητικών δεικτών του νοσοκομείου, αλλά και στη στοχευμένη διάχυση πληροφόρησης προς τους χρήστες.

 

“11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγείας, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Δεκέμβριος, 2015”